Blog

Přečtěte si novinky, zajímavosti i odborné články související s NIS2.
Banner
Na internetu se čím dál s větší mírou objevují titulky ve stylu: „Vystrašit a vyfakturovat“, platnost směrnice však neznamená, že subjekty spadající do její působnosti musí ihned začít plnit všechny povinnosti, které přináší. Povinný termín harmonizace říjen 2024 se pravděpodobně nestihne a hovoří se o začátku roku 2025.
4. dubna 2024 proběhlo první jednání Legislativní rady vlády nad návrhem novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti. Legislativní rada vlády jednání přerušila a požádala předkladatele (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost –NÚKIB), aby dopracoval některé dílčí body, které Legislativní rada považovala za vhodné a na kterých se s předkladatelem dohodla (Program 309. zasedání LRV 4.4.2024 a jeho výsledky | Vláda ČR (gov.cz)).
NIS2 (Network and Information Security 2) je směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v unii. Cílem směrnice je rozšířit platnost stávající legislativy na další subjekty, a to novelizací stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti.
Nová regulace NIS2 přináší pro více než 6 000 organizací řadu nových povinností k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropské unii. Konkrétní povinnosti, tedy organizační a technická opatření, budou stanovena v novelizaci stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti.
Implementace směrnice NIS2 v souvislosti s General Data Protection Regulation (GDPR) přináší řadu výhod pro řešení povinností ochrany osobních údajů v organizaci.

Nejčastější dotazy k NIS2

Co je směrnice NIS2? 
Směrnice NIS2, Network and Information Security 2, známá také jako směrnice o kybernetické bezpečnosti, navazuje na předchozí směrnici NIS a prohlubuje legislativní rámec kybernetické bezpečnosti napříč jednotlivými členskými státy Evropské unie. 

Cílem NIS2 je výrazně posílit ochranu společností a infrastruktury jednotlivých států EU před kybernetickými hrozbami a dosáhnout v rámci celé unie vysoké úrovně společného zabezpečení. 
Jak začít s implementací NIS2? 
Před zahájením jakékoliv činnosti, která povede organizaci k zavedení opatření dle NIS2 je vždy nutné provést komplexní audit informační a kybernetické bezpečnosti s cílem zjištění stavu, ve kterém se organizace nachází. 

Podrobný audit stávajících organizačních a technických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti identifikuje slabá místa, na která je nutné aplikovat organizační i technická opatření, která je vhodná zavádět jako celek. Díky tomu nebude docházet k výraznému omezení nebo zdržení během nasazení, správy a provozu. 
Kdy vstoupí směrnice NIS2 v platnost? 
Směrnice NIS2 byla uvedena v platnost 16. ledna 2023. Členské státy mají povinnost začlenit směrnici do národní legislativy nejpozději 18. 10. 2024.
Kdy vstoupí v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti? 

Transpoziční lhůta pro „nový“ zákon o kybernetické bezpečnosti je stanovena na dobu 21 měsíců.  

Změny a nové povinnosti, které zákon přináší, začnou v českém prostředí platit až s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek. Přijetí zákona se předpokládá ve druhé polovině roku 2024. 

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti počítá s roční přechodnou lhůtou, to znamená do poloviny roku 2025, aby měly firmy a organizace čas se na nové požadavky připravit.  

Kdo jsou povinné subjekty? 

Povinné subjekty rozděluje „nový“ zákon o kybernetické bezpečnosti primárně do dvou kategorií, a to s ohledem na velikost podniku a předmět činnosti. 

V základu se tak subjekty či entity dělí na: 

 • Poskytovatele regulovaných služeb v režimu nižších povinností, 

 • Poskytovatele regulovaných služeb v režimu vyšších povinností, 


a to v návaznosti na kritickou důležitost daného odvětví/služby a úroveň závislosti jiných odvětví/služeb na daném odvětví. 

Jaká jsou kritéria pro určení velikosti podniku?

Velikost podniku pro účely NIS 2 bude posuzována ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, které stanovuje kritéria pro určení velikosti podniku: 

 • mikropodnik – má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo bilanční rozvahu (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2.000.000 EUR, 

 • malý podnik – má méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční rozvahu do 10.000.000 EUR, 

 • střední podnik – má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50.000.000 milionů EUR nebo bilanční rozvahu do 43.000.000 EUR. 

Pozornost je v této souvislosti zapotřebí věnovat i kategoriím tzv. propojených a partnerských podniků. 

Jaké povinnosti z NIS2 plynou? 

Primární úlohou směrnice je, aby subjekty přijaly vhodná a přiměřená technická a organizační opatření k řízení bezpečnostních rizik, kterým čelí sítě a informační systémy, které tyto subjekty používají pro poskytování svých služeb. 

Výše uvedená opatření mají zahrnovat alespoň: 

 • analýzu rizik a politiku bezpečnosti informačních systémů; 

 • zvládání incidentů; 

 • kontinuita činností (tj. business kontinuita), včetně zálohování, zotavení (disaster recovery) a krizové řízení; 

 • zabezpečení dodavatelského řetězce včetně bezpečnostních aspektů týkajících se vztahů mezi každým subjektem a jeho přímými dodavateli nebo poskytovateli služeb; 

 • zabezpečení pořizování, vývoje a údržby sítě a informačních systémů, včetně zveřejňování informací o zranitelnostech a jejich řešení; 

 • politiky a postupy za účelem posouzení účelnosti opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti; 

 • základní postupy počítačové hygieny a školení v oblasti kybernetické bezpečnosti; 

 • zásady a postupy týkající se používání kryptografie a případně šifrování; 

 • bezpečnost lidských zdrojů, zásady kontroly přístupu a správa aktiv; 

 • případně použití vícefaktorového ověřování nebo řešení průběžného ověřování, zabezpečené hlasové, video a textové komunikace a zabezpečených systémů nouzové komunikace v rámci subjektu. 

Na která odvětví se směrnice NIS2 vztahuje? 
Směrnice NIS2, resp. nový zákon o kybernetické bezpečnosti se předběžně dotkne více než 6 000 soukromých i státních společností a organizací.  

Zákon bude mít dopad na 60 služeb v 18 odvětvích. Dotknou se například energetiky, dopravy, vodohospodářství, bankovnictví a finančních služeb, poštovních a kurýrních služeb nebo potravinářství. Návrh zákona v této souvislosti mluví o tzv. regulovaných službách.  
 • Veřejná správa
 • Energetika
 • Výrobní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Vodní hospodářství
 • Odpadové hospodářství
 • Letecká doprava
 • Drážní doprava
 • Vodní doprava
 • Silniční doprava 
 • Digitální infrastruktura a služby 
 • Finanční trh 
 • Zdravotnictví 
 • Věda, výzkum a vzdělávání 
 • Poštovní a kurýrní služby 
Jak se dozvím, že se směrnice vztahuje na moji organizaci? 

Režim povinností je určen na základě procesu tzv. samoidentifikace, při kterém organizace má povinnost posoudit, zda režim povinností naplňuje či nikoliv. 

Dále bude Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) cíleně informovat subjekty spadající pod NIS2. 

Jaké hrozí pokuty při nedodržování směrnice NIS2? 

Organizacím, které nebudou dodržovat povinnosti plynoucí ze směrnice NIS2, mohou být uloženy velmi vysoké pokuty. 

 • V režimu nižších povinností hrozí organizaci pokuta až do výše 175 000 000 Kč nebo do výše 1,4 % celosvětového obratu. 

 • V režimu vyšších povinností hrozí organizaci pokuta až do výše 250 000 000 Kč nebo do výše 2 % celosvětového obratu. 

Jak hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty? 

Hlášení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů se vztahuje na subjekty, na které dopadají povinnosti NIS2. 

Bez zbytečného prodlení a v každém případě do 72 hodin poté, co se o incidentu dozvěděl, musí dotčený subjekt podat oznámení o incidentu, které případně aktualizuje. 

Dotčený subjekt může být ze strany NÚKIB nebo případně příslušného orgánu požádán o vyhotovení průběžné zprávy o příslušných aktualizacích stavu. 

Jak zajistím detekci kybernetických bezpečnostních událostí? 

Hlásit kybernetické bezpečnostní události a incidenty se vztahuje na subjekty, na které dopadají povinnosti NIS2, a to v souvislosti s povinností Detekce kybernetických bezpečnostních událostí

Povinná osoba, tedy subjekt musí používat nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí. Jedná se o tzv. Security Information and Event Management (SIEM). 

SIEM představuje systém, který shromažďuje, ukládá a analyzuje bezpečnostní informace a události z různých zdrojů, aby poskytoval sjednocené rozhraní pro jejich správu a analýzu. 

SIEM je odpovědí na rostoucí potřebu lepší integrace a analýzy bezpečnostních dat v reakci na stále složitější a sofistikovanější kybernetické hrozby. SIEM se postupně stal jedním z klíčových prvků systému řízení kybernetické bezpečnosti. 

Mezi hlavní funkce SIEM patří následující: 

 • Sběr a agregace dat: SIEM shromažďuje a konsoliduje auditní záznamy (logy) a další bezpečnostní informace z různých zdrojů v síti organizace. 

 • Detekce hrozeb: SIEM analyzuje shromážděná data pro identifikaci podezřelých aktivit a potenciálních bezpečnostních hrozeb. 

 • Alarmy a upozornění: V případě detekce potenciální hrozby systém generuje upozornění, aby informoval bezpečnostní tým o možných kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech. 

 • Sledování a analýza událostí: Systém poskytuje nástroje pro sledování a analýzu kybernetických bezpečnostních událostí, což provozním či bezpečnostním pracovníkům umožňuje včas reagovat. 

 • Dodržování předpisů a compliance: SIEM pomáhá organizacím dodržovat bezpečnostní standardy a předpisy tím, že poskytuje potřebná data a reporty.

Materiály ke stažení

Užitečné materiály a dokumenty ke stažení
Směrnice
Plné znění NIS2

Nezávazná konzultace

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci

Vaše emailová adresa není ve správném formátu

Informace, které zadáte do tohoto formuláře, budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a podle zásad zpracování osobních údajů.

Kde nás najdete?

CETIN, a.s.

Českomoravská 2510/19
Praha 190 00

Zobrazit na mapě