CORPORATE COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI CETIN A.S.

Corporate Compliance program společnosti CETIN a.s. (jako součásti Skupiny PPF) je systémem kontrolních mechanismů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání společnosti CETIN a.s. a jejích zaměstnanců, statutárních orgánů, externích poradců apod.

Skupina PPF je diverzifikovanou investiční skupinou, a to jak geograficky, tak oborově. I přes tuto značnou diverzifikaci skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se skupina PPF a její zaměstnanci při výkonu svých každodenních pracovních činnosti řídí, zaručuje Etický kodex Skupiny. Skupina PPF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla tohoto Etického kodexu dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla skupiny PPF.

Dokumenty ke stažení

Úplné znění Etického kodexu