Environmentální politika

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si uvědomuje důležitost zachování zdravého a nepoškozeného životního prostředí pro současné i budoucí generace. Zavazuje se proto k udržitelnému rozvoji, má zaveden a zdokonaluje systém environmentálního managementu a trvale usiluje o snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.

Otevřenost

Podporujeme otevřenou výměnu informací a dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a samosprávy, ekologickými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami.

Legislativa

Plníme ustanovení platných národních legislativních předpisů i mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika zavázala, a také ostatních požadavků na ochranu životního prostředí.

Vzdělávání zaměstnanců a komunikace

Systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o environmentální problematice. Poskytujeme jim informace o naplňování naší environmentální politiky a cílů. Vzděláváme je a motivujeme, aby si uvědomovali důsledky a dopady činností společnosti na životní prostředí a byli schopni účinné prevence.

Návrh a vývoj nových produktů, služeb a technologií

Při návrhu a vývoji služeb a produktů posuzujeme technická řešení rovněž z hlediska jejich vlivu na životní prostředí s cílem účinné prevence potenciálních negativních dopadů a co nejnižší zátěže kterékoliv ze složek životního prostředí. Při implementaci technologií do provozu minimalizujeme možné negativní vlivy na životní prostředí a zajišťujeme bezpečné odstraňování všech odpadů.

Provoz sítí a poskytování služeb a produktů

Monitorujeme a analyzujeme provoz našich telekomunikačních sítí a všech činností spojených s poskytováním služeb a produktů s cílem stanovit reálná opatření vedoucí ke zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.

Vztahy s partnery

Způsobilost našich současných i potenciálních partnerů posuzujeme a řídíme také s ohledem na jejich přístup k životnímu prostředí. Spolupracujeme především s dodavateli, kteří se smluvně zavazují být ekologicky odpovědnými.

Prevence a neustálé zlepšování

Management společnosti podporuje a motivuje všechny zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování systému ochrany životního prostředí a k zvyšování osobní odpovědnosti v této oblasti. Svou pozornost soustřeďujeme na předcházení negativních vlivů a dopadů na životní prostředí.

Havarijní připravenost

Na základě výsledků kontrol ekologického chování ve společnosti, šetření a zevšeobecnění případů, kdy došlo či mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, zlepšujeme naši připravenost k omezení dopadů případných provozních havárií.

 

V Praze 1. 9. 2020

Martin Škop, generální ředitel