Souhlasy

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) správcem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 (dále také jen „správce“) pro marketingové účely správce a předání dalším správcům, společnostem 

 • 365internet s.r.o., IČ 05111137 
 • AIRWAYNET a.s. IČ: 61058068 
 • AVONET, s.r.o., IČO: 25322478,
 • Český bezdrát s.r.o., IČO: 25902415,
 • DIGI CZ s.r.o., IČO: 046 68 529
 • Eldata pražská s.r.o., IČO: 27447995
 • FIXnet s.r.o. IČO: 26357739
 • GiTy, a.s., IČO: 25302400,
 • GTT a.s., IČO: 63080605
 • Nordic Telecom s.r.o., IČO: 04001281,
 • O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336,
 • Planet A, a.s., IČO: 00537012,
 • Quadruple a.s., IČO: 24813745
 • T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681,
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČO: 27498506
 • Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a
 • WIA spol. s r.o., IČO: 26703297

 (všechny tyto společnosti dále také jen „další správce“) pro jejich marketingové účely, přičemž marketingovými účely se rozumí zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové aktivity realizovány správcem, dalšími správci nebo subjekty, které správce nebo další správce realizací těchto marketingových aktivit pověří.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 3 let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména adresa a e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce, resp. další správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem, resp. dalším správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem nebo dalším správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce  nebo další správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce, dalšího správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, vůči dalším správcům pak také prostřednictvím správce.

Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení

Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, tj. s využíváním podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, které se týkají služeb správce, společností

 • 365internet s.r.o., IČ 05111137 
 • AIRWAYNET a.s. IČ: 61058068 
 • AVONET, s.r.o., IČO: 25322478,
 • Český bezdrát s.r.o., IČO: 25902415,
 • DIGI CZ s.r.o., IČO: 046 68 529
 • Eldata pražská s.r.o., IČO: 27447995
 • FIXnet s.r.o. IČO: 26357739
 • GiTy, a.s., IČO: 25302400,
 • GTT a.s., IČO: 63080605
 • Nordic Telecom s.r.o., IČO: 04001281,
 • O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336,
 • Planet A, a.s., IČO: 00537012,
 • Quadruple a.s., IČO: 24813745
 • T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681,
 • VIRIDIUM.CZ s.r.o., IČO: 27498506
 • Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a
 • WIA spol. s r.o., IČO: 26703297