Pravidla Facebook a Instagram soutěže o vstup do muzea CETIN

 

Ve středu 26. dubna 2023 bude na Facebook účtu CETIN a Instagram účtu cetincz zveřejněn příspěvek s výzvou k účasti v soutěži. Soutěžící, kteří v komentářích splní soutěžní úkol, budou zařazeni do soutěže. Do soutěže se může soutěžící zapojit nejpozději v pondělí 1. května 2023 včetně.

Ceny: prohlídka v muzeu CETIN

 

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Facebook a Instagram soutěže CETIN na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům (bude-li takové zkrácené znění v případě dané soutěže) je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejným způsobem, jako byla uveřejněna tato pravidla.

 

1. Pořadatelem soutěže je

CETIN a.s., se sídlem: Českomoravská 2510/19, 19000 Praha, IČ: 04084063, web: www.cetin.cz , e-mail: info@cetin.cz .

 

2. Termín a místo konání soutěže, vyhlášení soutěže

Soutěž probíhá od 26. dubna 2023 do 1. května 2023 do 23 hodin 59 minut (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

Soutěž se vyhlašuje na facebookové a instagramové stránce CETIN (dále jen „FB a IG stránka/y CETIN“).

 

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky
(dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Jednáním v rozporu s pravidly soutěže je např. poskytnutí nepravdivých či zavádějících údajů pořadateli soutěže. I když osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži splní některé či všechny podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

4. Účast v soutěži a určení výherce

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní úkol v komentářích pod příspěvkem. Vítězem se stane náhodně vylosovaný soutěžící.

Vyhodnocení soutěže proběhne do dvou dnů od ukončení soutěže.

 

5. Výhra v soutěži, předání výhry

Cenou pro výherce bude prohlídka v muzeu CETIN. Výherce bude oznámen na FB a IG stránce CETIN v komentářích pod soutěžním příspěvkem a bude požádán o předání kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje na výzvu k předání kontaktních údajů předáním svých správných a kompletních kontaktních údajů pro tento účel, bude výhra postoupena dalšímu výherci v pořadí, jehož určí pořadatel soutěže. Pokud se výhru nepodaří předat žádnému výherci (ani dalšímu výherci v pořadí), a to z důvodu na straně výherců, propadá výhra pořadateli soutěže.

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Zpracování osobních údajů

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků, které jsou nezbytné pro pořádání, vyhodnocení a ukončení soutěží, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Pořadatel je v roli správce osobních údajů.

Pořadatel pro výše uvedené účely zpracovává osobní údaje, které mu byly účastníkem poskytnuty, a to zejména jméno, příjmení, případně přezdívku na sociální síti a odkaz na jeho účet, sdílenou fotografii, video nebo jiný druh příspěvku. V případě výherce soutěže se budou zpracovávat další nezbytné osobní údaje k předání výhry.

Osobní údaje účastníků se zpracovávají na základě právního titulu splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů probíhá do doby ukončení jednotlivé soutěže, která končí předáním výhry výherci. Následně jsou osobní údaje ostatních účastníků vymazány nebo anonymizovány s nemožností identifikace soutěžících z interní databáze pořadatele, která může být pro jednotlivou soutěž zřízena, ledaže je dále uvedeno jinak v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie výherce. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherce i po převzetí výhry pro účely prokázání, že mu výhra byla předána, a to ve formě dokladu o předání. Toto zpracování bude probíhat po dobu tří let. Dále může pořadatel osobní údaje výherce zpracovávat pro účely splnění právních povinností, které na něj dopadají. Osobní údaje výherce si pořadatel může ponechat i z důvodu ověření identity výherce při uplatnění výhry.

Ustanovení těchto pravidel o užívání soutěžní fotografie výherce tím nejsou dotčena a aplikují se přednostně.

Účastník má právo:

a) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej pořadatel vyžaduje;

b) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

c) na přístup k osobním údajům;

d) na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů;

e) na výmaz osobních údajů, pokud se na správce nevztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů;

f) na omezení zpracování osobních údajů;

g) na přenositelnost osobních údajů;

h) podat stížnost u dozorového orgánu, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese: www.uoou.cz.

i) Více informací o zpracování osobních údajů a právech je možné získat za pomoci kontaktních údajů uvedených v odstavci 1 výše.

Některá výše uvedená práva subjektů údajů mohou být z důvodu povahy a druhu prováděného zpracování osobních údajů realizována pouze z části nebo vůbec.

 

Osobnostní práva

Svou účastí v soutěži účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), na/v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami a aktivitami, a to v souvislosti s užíváním fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel.

Je-li účastník soutěže zobrazen na soutěžní fotografii, pak výslovně souhlasí i s užíváním své podoby takto zobrazené na soutěžní fotografii, a to v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel.

Je-li na soutěžní fotografii zobrazena jiná fyzická osoba než účastník soutěže, odpovídá účastník soutěže pořadateli soutěže za to, že osoba zobrazená na fotografii souhlasí s užitím její podoby takto zobrazené na soutěžní fotografii, a to v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel. Pokud by souhlas osoby zobrazené na soutěžní fotografii nebyl dán či nebyl dán v rozsahu nutném pro užívání soutěžní fotografie v souladu s těmito pravidly, pak soutěžící odškodní pořadatele soutěže za veškeré újmy a škody v souvislosti s tím vzniklé.

 

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook či Instagram.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook a Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php a sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový nebo Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový účet profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook nebo Instagram. Facebookový nebo Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož příspěvek nebo soutěžní fotografie vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

V Praze dne 25. dubna 2023.