Etická linka

Na těchto stránkách můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního, či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem skupiny PPF.

Skupina PPF je diverzifikovanou investiční skupinou, a to jak geograficky, tak oborově. I přes tuto značnou diverzifikaci skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se skupina PPF a její zaměstnanci při výkonu svých každodenních pracovních činnosti řídí, zaručuje Etický kodex Skupiny. Skupina PPF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla tohoto Etického kodexu dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla skupiny PPF.


Co je Etická linka?

PPF etická linka je součástí komplexního Corporate Compliance společnosti CETIN (jako součásti Skupiny PPF). Byla zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem skupiny PPF. Tato linka je určena jak pro zaměstnance a spolupracovníky, tak pro veškeré třetí osoby.

Co je Corporate Compliance společnosti CETIN?

Corporate Compliance program společnosti CETIN je systémem kontrolních mechanismů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání společnosti CETIN a jejích zaměstnanců, statutárních orgánů, externích poradců apod.

Jak jsou zpracovány oznámené podněty?

Vzhledem k tomu, že etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. K přijímání a vyhodnocování podnětů přijatých prostřednictvím PPF etické linky je určen právní oddělení společnosti CETIN a dále právní oddělení společnosti PPF a.s. jako hlavní útvar v rámci Corporate Compliance programu skupiny PPF.

Jak lze zjistit výsledek oznámeného podnětu?

Podnět může být podán zcela anonymně nebo se zadáním emailové adresy oznamovatele. Podle formy podání podnětu bude následně sdělen i výsledek šetření. V případě, že oznamovatel při podání podnětu sdělí svou emailovou adresu, případně další kontaktní údaje, budou mu informace o výsledku šetření oznámeného podnětu doručeny elektronicky, na uvedenou emailovou adresu.


Dokumenty ke stažení


Podání podnětu

Identifikace Oznamovatele
Oznamovatel bere na vědomí, že podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate compliance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 („CETIN“) neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany společnosti CETIN nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.

Odesláním podnětu Oznamovatel dále stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podání a vyslovuje souhlas, aby společnost CETIN, pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Compliance programu společnosti CETIN, zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje Oznamovatele uvedené v tomto záznamu. Údaje o Oznamovateli dále je společnost CETIN oprávněna použít pro vlastní statistické účely. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto záznamu Oznamovatel uděluje na dobu pěti let.
Text k určení Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA