Etická linka

Na těchto stránkách můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního, či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem skupiny PPF.

Skupina PPF je diverzifikovanou investiční skupinou, a to jak geograficky, tak oborově. I přes tuto značnou diverzifikaci skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se skupina PPF a její zaměstnanci při výkonu svých každodenních pracovních činnosti řídí, zaručuje Etický kodex Skupiny. Skupina PPF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla tohoto Etického kodexu dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla skupiny PPF.


Co je Etická linka?

PPF etická linka je součástí komplexního Corporate Compliance společnosti CETIN a.s. (jako součásti Skupiny PPF). Byla zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem skupiny PPF. Tato linka je určena jak pro zaměstnance a spolupracovníky, tak pro veškeré třetí osoby.

Co je Corporate Compliance společnosti CETIN a.s.?

Corporate Compliance program společnosti CETIN a.s. je systémem kontrolních mechanismů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání společnosti CETIN a.s. a jejích zaměstnanců, statutárních orgánů, externích poradců apod.

Jak jsou zpracovány oznámené podněty?

Vzhledem k tomu, že etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. K přijímání a vyhodnocování podnětů přijatých prostřednictvím PPF etické linky je určen právní oddělení společnosti CETIN a.s. a dále právní oddělení společnosti PPF a.s. jako hlavní útvar v rámci Corporate Compliance programu skupiny PPF.

Jak lze zjistit výsledek oznámeného podnětu?

Podnět může být podán zcela anonymně nebo se zadáním emailové adresy oznamovatele. Podle formy podání podnětu bude následně sdělen i výsledek šetření. V případě, že oznamovatel při podání podnětu sdělí svou emailovou adresu, případně další kontaktní údaje, budou mu informace o výsledku šetření oznámeného podnětu doručeny elektronicky, na uvedenou emailovou adresu.


DOCUMENTS TO DOWNLOAD


Podání podnětu

Identifikace Oznamovatele
Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování podnětů. Odesláním podnětu Oznamovatel stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podnětu a vyslovuje souhlas, aby společnost CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 („CETIN“), pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance programu společnosti CETIN a.s., zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje Oznamovatele uvedené v tomto podnětu. Údaje o Oznamovateli dále je společnost CETIN a.s. oprávněna použít pro vlastní statistické účely a předat dalšímu správci, společnosti PPF a. s., IČO 25099345, se sídlem Evropská 2690/17, 16041 Praha 6, rovněž pro účely zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto podnětu Oznamovatel uděluje na dobu pěti let. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné zde. Odesláním podnětu Oznamovatel dále bere na vědomí, že tento podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate compliance společnosti CETIN a.s. neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně obsahujícího zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany společnosti CETIN a.s. nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA