Odpovědný přístup

JAK CETIN VYJEDNÁVÁ O SMLOUVĚ

Podmínky jednání o smlouvě

Naše vztahy s dodavateli a dalšími partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivity při obchodním rozhodování a rovnosti příležitostí. Při vyjednávání a uzavírání smluv:

 1. Pečlivě vybíráme

  Společnost CETIN obvykle vyjednává s více partnery a volí vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení.

 2. Průběžně vyhodnocujeme

  Společnost CETIN v průběhu předsmluvních jednání průběžně vyhodnocuje podmínky vyjednávané smlouvy a parametry zamýšleného plnění a vyhrazuje si právo hodnocení podmínek i parametrů měnit v reakci na své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.

 3. Neděláme unáhlený výběr

  Společnost CETIN vyjádří svůj zájem smlouvu uzavřít, až bude seznámena se všemi skutkovými a právními okolnostmi potřebnými k rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít. *

 4. Podstatný může být i detail

  Pro společnost CETIN je rozhodující celý a úplný obsah případné smlouvy a důvodem neuzavření smlouvy může být i jen jednotlivý parametr či podmínka, na níž strany nenaleznou shodu. *

 5. Výhrada ukončení jednání

  S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.

 6. Každá strana si nese náklady na jednání

  Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.

 7. Nevynakládejte náklady dopředu

  Do uzavření smlouvy, prosím, nevynakládejte žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. Pokud si okolnosti nezbytně vyžadují vynaložení takových nákladů, kterákoli strana o jejich výši a důvodu s dostatečným předstihem prokazatelně informuje druhou stranu, aby bylo možné předejít vynaložení marných nákladů. Jiné náklady nejsou pro společnost CETIN předvídatelné a nelze k nim přihlížet.

 8. Riziko je nutné vymezit

  Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost CETIN předvídatelné a nelze k nim přihlížet.

 9. Smlouvy uzavírají jen oprávněné osoby

  Smlouvy jsou za společnost CETIN uzavírány statutárními zástupci anebo oprávněnou osobou na základě písemného pověření.

 10. Smlouvy o smlouvě budoucí jen písemně

  Smlouvy o smlouvě budoucí jsou společností CETIN uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.