Energetická politika

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si uvědomuje důležitost snižování spotřeby energie vedoucí ke snížení nákladů na energii a provoz energetického hospodářství společnosti spolu s eliminací negativních vlivů na životní prostředí snižováním emisí škodlivých látek do ovzduší spojených s užitím jednotlivých forem energie.

Snižování energetické náročnosti

Zavazujeme se ke:

 • snižování energetické náročnosti produktů a služeb společnosti,
 • zajišťování dostupnosti relevantních informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot,
 • zajišťování souladu s právními požadavky vyplývajícími z legislativního rámce pro energetiku a životní prostředí,
 • zajišťování souladu s dalšími požadavky, ke kterým se zavazujeme ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti.

Snižování energetické náročnosti je dosahováno prostřednictvím realizace Akčního plánu energetiky a je zaměřeno na:

 • optimalizaci nákupních cen energie,
 • snižování spotřeby energie a nákladů na hospodaření s energií.

Užití energie

Užití energie budeme sledovat v oblastech s významnou spotřebou energie.

Významnou spotřebou energie je elektrická energie v provozovnách, jejichž spotřeba elektrické energie spojená s používanou technologií pro realizaci produktů a služeb je větší než 30 000 kWh/rok.

Technologie jsou:

 1. Pevná síť
 2. Mobilní síť
 3. Datová centra

Energetické cíle a EnPI

Energetické cíle

Základní energetické cíle na období pěti let jsou stanoveny následovně:

 • Elektrická energie                     snížení o 29 %
 • Tepelná energie                        snížení o 15 %
 • Zemní plyn                               snížení o 15 %

Snížení spotřeby energie je vztaženo ke stávajícímu stavu rozsahu poskytovaných služeb a produktů.

Konkrétní energetické cíle jsou definovány způsobem uvedeným v Akčním plánu energetiky a jsou stanovovány a vyhodnocovány jednou ročně.

EnPI

Ukazatele energetické náročnosti budou sledovány pro technologie v členění na pevnou síť, mobilní síť a datová centra podle vzorce:

EnPI =   Spotřeba energie / Počet služeb

Kde:
Spotřeba energie je spotřeba energie pro danou technologii [kWh]
Počet služeb je pro:

 • Pevnou síť                   Instalovaná kapacita sítě CORE IP/MPLS [Gbps]
 • Mobilní síť                   Objem přenesených dat [TB]
 • Datová centra             Pronajatá plocha [m2]

EnPI budou vyhodnocována každý rok v souvislosti s vyhodnocováním dosažení energetických cílů.

Vzdělávání zaměstnanců a komunikace

Systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o problematice energetického hospodářství a důležitosti snižování spotřeby energie formou odborného školení a odborných seminářů k předmětné problematice. Poskytujeme jim informace o naplňování naší Energetické politiky a energetických cílů.

Návrh a vývoj nových produktů, služeb a technologií

Při návrhu a vývoji služeb a produktů posuzujeme technická řešení rovněž z hlediska jejich energetické náročnosti a dopadu na spotřebu energie s cílem minimalizovat spotřebu energie a negativní vlivy na životní prostředí.

Při rozhodování o nákupu služeb, produktů a zařízení je jedním z důležitých aspektů energetická náročnost a energetická efektivita.

Snižování produkce emisí v důsledku snížení spotřeby energie bude stanoveno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Prevence a neustálé zlepšování

Management společnosti podporuje a motivuje všechny zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování systému řízení energetického hospodářství a dosahování úspor ve spotřebě energie.

 

V Praze 31. 5. 2018

Petr Slováček, generální ředitel