Energetická politika

Společnost CETIN a.s. si je vědoma důležitosti energetických úspor, které vedou jak ke snížení nákladů na energii a provoz energetického hospodářství společnosti, tak i k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí omezováním emisí znečišťujících látek do ovzduší spojených s užitím jednotlivých forem energie.

Zvyšování energetické hospodárnosti

Zavazujeme se ke:

 • zvyšování energetické hospodárnosti produktů a služeb společnosti,
 • zajišťování dostupnosti relevantních informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot,
 • zajišťování souladu s právními požadavky vyplývajícími z legislativního rámce pro energetiku a ochranu životního prostředí,
 • zajišťování souladu s dalšími požadavky, které jsme přijali ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti.

Zvyšování energetické hospodárnosti je dosahováno prostřednictvím realizace Akčního plánu energetiky a je zaměřeno na:

 • optimalizaci nákupních cen energie,
 • snižování spotřeby energie a nákladů na hospodaření s energií.

Hospodárné užití energie

Spotřeby energie budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat za účelem jejího hospodárného užití. Předmětem budou zejména oblasti s významným užitím energie, kterými jsou provozovny, kde technologie používané pro realizaci produktů a služeb spotřebují více než 30 000 kWh/rok elektrické energie.

Technologie jsou přitom členěny na:

 1. pevnou síť
 2. mobilní síť
 3. datová centra.

Stanovení energetických cílů

Základní energetické cíle na období pěti let jsou stanoveny následovně:

 • Elektrická energie           
  • Fixní síť – zvýšení ukazatele energetické hospodárnosti o 60 %
  • Mobilní síť – zvýšení ukazatele energetické hospodárnosti o 80 %
  • Datová centra – nesnížení ukazatele energetické hospodárnosti
 • Tepelná energie               snížení spotřeby o 15 %
 • Zemní plyn                       snížení spotřeby o 15 %

Snížení spotřeby energie a zlepšení ukazatelů energetické hospodárnosti je vztaženo ke stavu a rozsahu poskytovaných služeb a produktů ke stanovenému výchozímu stavu spotřeby energie.

Konkrétní energetické cíle jsou definovány způsobem uvedeným v Akčním plánu energetiky a jsou stanovovány a vyhodnocovány jednou ročně.

Stanovení ukazatelů energetické hospodárnosti – EnPI

Ukazatele energetické hospodárnosti jsou definovány a stanoveny pro pevnou síť, mobilní síť a datová centra a jsou popsány v Akčním plánu energetiky.

Pro pevnou a mobilní síť je tímto ukazatelem počet poskytnutých služeb na spotřebu energie.

Pro datová centra je tímto ukazatelem převrácená hodnota poměrového ukazatele PUE.

Ukazatele EnPI jsou vyhodnocovány každý rok v souvislosti s vyhodnocováním dosažení energetických cílů společnosti. Úspora je stanovena na základě algoritmu uvedeného v Akčním plánu energetiky.

Vzdělávání zaměstnanců a komunikace

Systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o důležitosti snižování spotřeby energie a o problematice energetického hospodářství formou odborných školení a specializovaných seminářů. Zaměstnancům poskytujeme informace o naplňování naší Energetické politiky a energetických cílů.

Návrh a vývoj nových produktů, služeb a technologií

Při návrhu a vývoji služeb a produktů posuzujeme inovativní technická řešení rovněž z hlediska jejich energetické náročnosti a dopadu na spotřebu energie s cílem minimalizovat její spotřebu a negativní vlivy na životní prostředí.

Při rozhodování o nákupu služeb, produktů a zařízení je jedním z relevantních posuzovaných aspektů jejich energetická hospodárnost a energetická efektivita.

Snižování produkce emisí v důsledku snížení spotřeby energie je stanovováno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Prevence a neustálé zlepšování

Management společnosti podporuje a motivuje všechny zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování systému řízení energetického hospodářství a k dosahování úspor ve spotřebě energie.

 

V Praze 1. 9. 2020

Martin Škop, generální ředitel