Politika kvality

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si uvědomuje rozhodující význam kvality pro úspěch v tržním prostředí, a proto v souladu se svojí vizí a strategií uplatňuje principy zaměřené na neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů s cílem dosahovat maximální úrovně spokojenosti a loajality svých zákazníků a partnerů.

Zaměření na zákazníka

Pozorně nasloucháme potřebám a očekáváním našich současných i potenciálních zákazníků. Vůči našim zákazníkům jsme féroví. Cítíme k nim odpovědnost, snažíme se jim porozumět a vyjít vstříc. Nabízíme inovativní, spolehlivé a kvalitní služby a produkty.

Orientace na výsledky

Aktivním předvídáním potřeb a očekávání zákazníků, ale i vlastníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran vytváříme podmínky pro krátkodobé i dlouhodobé stanovování a uplatňování naší strategie a cílů tak, aby z toho měly prospěch všechny zainteresované skupiny.

Vedení a stálost záměrů a cílů

Management společnosti podporuje a motivuje zaměstnance ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů. Děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup.

Řízení na základě procesů a faktů

Klíč k trvalé prosperitě, konkurenceschopnosti a zvyšování hodnoty společnosti vidíme v efektivním řízení a neustálém zlepšování našich procesů. Jejich systematickým monitorováním, vyhodnocováním a optimalizací zajišťujeme jejich stabilně vysokou kvalitu, na kterou se naši zákazníci a partneři mohou vždy a všude spolehnout.

Rozvoj zaměstnanců a jejich angažovanost

Podporujeme atmosféru otevřené komunikace, kterou stavíme na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci. Sdílíme své vědomosti, neustále rozvíjíme svůj tvůrčí osobní i profesionální potenciál a motivujeme se navzájem.

Neustálé učení se, inovace a zlepšování

Stále hledáme nové možnosti pro zlepšování a pružně je promítáme do našich služeb a produktů, čímž zvyšujeme jejich hodnotu. Našim zákazníkům přinášíme technické novinky a složité technologie v podobě, které jim umožňuje rozvíjet jejich podnikatelské aktivity.

Rozvoj partnerství

Naše vztahy s dodavateli a dalšími partnery zakládáme na transparentnosti ve vyjednávání, objektivitě v obchodních rozhodnutích a rovnosti příležitostí.

Společenská odpovědnost organizace

Aktivně přijímáme, uplatňujeme a rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem zvyšovat kvalitu života jednotlivců, místních komunit i společnosti jako celku. Přispíváme k sociálnímu, technologickému a ekonomickému rozvoji. Investujeme do telekomunikační infrastruktury, vytváříme pracovní místa a vyvíjíme a provozujeme služby a produkty, které v konečném důsledku zlepšují kvalitu života všech.

 

V Praze 1. 9. 2020

Martin Škop, generální ředitel