PŘÍSTUP K FYZICKÉ INFRASTRUKTUŘE

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů („Zákon“), je společnost CETIN a.s. („CETIN“), povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti.

Fyzická infrastruktura

Fyzickou infrastrukturou je prvek sítě, který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se v rámci sítě společnosti CETIN a.s. zejména o kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce (nejedná se o kabely, včetně nenasvícených optických vláken).

 

Osoba oprávněná podat žádost o přístup k fyzické infrastruktuře

Dle Zákona je o přístup k části fyzické infrastruktury společnosti CETIN a.s., za účelem umístění vedení nebo telekomunikačního zařízení vysokorychlostních sítí, oprávněná požádat pouze oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné komunikační sítě nebo povinný orgán ve smyslu Zákona („Žadatel“).

Žádost musí být písemná. Žadatel k žádosti doloží:

 • povinné náležitosti dle ustanovení § 4 odst. 2 Zákona, a to
  • vymezení fyzické infrastruktury, ke které žádá přístup;
  • vyplněný vzor smlouvy;
  • specifikaci prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, které chce trvale umístit na fyzickou infrastrukturu;
  • návrh projektu zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací a časový průběh jeho provedení;
  • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty.

Pokud je Žadatel povinným orgánem ve smyslu Zákona, je třeba z jeho strany doložit doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle ustanovení § 2 písm. h) Zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.; 

 

Vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře

Žadatel využije pro podání žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře zveřejněný společností CETIN a.s.

Vzor smlouvy

 

Jednotné informační místo

K odstranění pochybností, o který prvek fyzické infrastruktury (k níž chce Žadatel získat přístup) se jedná, se Žadateli doporučuje obrátit se na Jednotné informační místo, jímž je podle § 3 Zákona Český telekomunikační úřad.

 

Adresa pro odeslání žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře          

Vyplněnou a podepsanou žádost zasílejte spolu s povinnými přílohami a doklady e-mailem na sales@cetin.cz nebo korespondenčně na zasílací adresu CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, okres: Hlavní město Praha, Česká republika.

 

Disclaimer

Smlouvy či jejich změny jsou společností CETIN a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti CETIN a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž CETIN a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde.