Energetická politika

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si uvědomuje důležitost snižování spotřeby energie vedoucí ke snížení nákladů na energii a provoz energetického hospodářství společnosti spolu s eliminací negativních vlivů na životní prostředí snižováním emisí škodlivých látek do ovzduší spojených s užitím jednotlivých forem energie.

Snižování energetické náročnosti

Zavazujeme se ke:

 • snižování energetické náročnosti produktů a služeb společnosti,
 • zajišťování dostupnosti relevantních informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot,
 • zajišťování souladu s právními požadavky vyplývajícími z legislativního rámce pro energetiku a životní prostředí,
 • zajišťování souladu s dalšími požadavky, ke kterým se zavazujeme ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti.

Snižování energetické náročnosti je dosahováno prostřednictvím realizace Akčního plánu energetiky a je zaměřeno na:

 • optimalizaci nákupních cen energie,
 • snižování spotřeby energie a nákladů na hospodaření s energií.

Hospodárné užití energie

Užití energie budeme sledovat a vyhodnocovat s cílem optimalizovat její užití zejména v oblastech s významnou spotřebou energie, kterou je chápána spotřeba elektrické energie v provozovnách, kde technologie používané pro realizaci produktů a služeb spotřebují více než 30 000 kWh/rok.

Technologie jsou přitom členěny na:

 1. pevnou síť
 2. mobilní síť
 3. datová centra

Stanovení energetických cílů

Základní energetické cíle na období pěti let jsou stanoveny následovně:

 • Elektrická energie
  • Elektrická energie - fixní síť                 snížení ukazatele energetické náročnosti o 60 %
  • Elektrická energie - mobilní síť            snížení ukazatele energetické náročnosti o 80 %
  • Elektrická energie - datová centra       nezvýšení ukazatele energetické náročnosti                 
 • Tepelná energie                        snížení spotřeby o 15 %
 • Zemní plyn                               snížení spotřeby o 15 %

Snížení spotřeby energie a ukazatelů energetické náročnosti je vztaženo ke stavu a rozsahu poskytovaných služeb a produktů ke stanovenému výchozímu stavu spotřeby energie.

Konkrétní energetické cíle jsou definovány způsobem uvedeným v Akčním plánu energetiky a jsou stanovovány a vyhodnocovány jednou ročně.

Stanovení ukazatelů energetické náročnosti EnPI

Ukazatele energetické náročnosti jsou definovány a stanoveny pro pevnou síť, mobilní síť a datová centra a jsou popsány v Akčním plánu energetiky.

Pro pevnou a mobilní síť je tímto ukazatelem měrná spotřeba energie na počet poskytnutých služeb.

Pro datová centra je tímto ukazatelem poměrový ukazatel PUE.

Ukazatele EnPI jsou vyhodnocována každý rok v souvislosti s vyhodnocováním dosažení energetických cílů společnosti. Úspora je stanovena na základě algoritmu uvedeného v Akčním plánu energetiky.

Vzdělávání zaměstnanců a komunikace

Systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o důležitosti snižování spotřeby energie a o problematice energetického hospodářství formou odborného školení a specializovaných seminářů. Zaměstnancům poskytujeme informace o naplňování naší Energetické politiky a energetických cílů.

Návrh a vývoj nových produktů, služeb a technologií

Při návrhu a vývoji služeb a produktů posuzujeme inovativní technická řešení rovněž z hlediska jejich energetické náročnosti a dopadu na spotřebu energie s cílem minimalizovat její spotřebu a negativní vlivy na životní prostředí.

Při rozhodování o nákupu služeb, produktů a zařízení je jedním z relevantních posuzovaných aspektů jejich energetická náročnost a energetická efektivita.

Snižování produkce emisí v důsledku snížení spotřeby energie je stanovováno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Prevence a neustálé zlepšování

Management společnosti podporuje a motivuje všechny zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování systému řízení energetického hospodářství a dosahování úspor ve spotřebě energie.

 

V Praze 1. 6. 2019

Juraj Šedivý, generální ředitel