DTM - Digitální technické mapy

Spolupráce se státní správou, samosprávou a dalšími správci sítí technické infrastruktury.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dlouhodobě spolupracuje na základě smluvních ujednání s vybranými krajskými úřady, městy, obcemi a správci inženýrských sítí technické infrastruktury na tvorbě, aktualizaci a správě digitálních technických map.

Úzká spolupráce v rámci krajských řešení DTM probíhá na území hlavního města Prahy, Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Zlínského kraje.

Považujeme za efektivní spolupráci a smluvní ujednání v rámci větších územních celků (nejlépe kraj). Velmi se osvědčila spolupráce v rámci tzv. Jednotných digitálních technických map krajů.

Cílem je vytvoření jednotné referenční polohopisné mapy velkého měřítka a dokončení digitalizace katastrálních map jako nezbytného předpokladu pro efektivní sdílení dat, sjednocení a zefektivnění činností spojených např. se stavebními aktivitami, tvorbou územně analytických podkladů či krizovým plánováním.