Household

High-speed Internet

Investing in the future, CETIN continues to enhance its networks every day. The CETIN wholesale offer contains a wide portfolio of services for all service providers. All ISP (Internet Service Protocol) providers, regardless their size, may benefit from the high-quality network.

CETIN has dramatically accelerated investment in fiber optics and deployment of FTTc (Fiber To The Cabinet) technology that allow it to further extend the capabilities of its network and improve coverage of households with high-speed internet. This quality improvement program will continue in the future. Households and corporate customers can contact their service providers today to learn more about the new possibilities of faster internet services in their locality.

CETIN owns the infrastructure and provides wholesale services that are used by individual providers to offer retail services to their customers. If you are interested in the high-speed internet provided by means of the CETIN infrastructure, contact our partner retail providers.

Statements concerning the existence of communications network lines

CETIN owns telecommunications networks located all over the Czech Republic. There may be underground network lines, ground poles as well as other network components located on your land or real estate.

The network must not be damaged by digging works or any other activities; this is in the common interest of the public welfare, all the telecommunications services providers using the CETIN infrastructure as well as customers of the telecommunications services in the area. Unauthorized constructions may lead to service interruptions for your neighbors.

Therefore, pursuant to the Telecommunications Act no. 127/2005, Coll., persons intending to carry out construction works shall take measures aimed at preventing any damage to the communications network. This shall also apply to deep tillage of farm land, digging works and ground terracing.

These measures include in particular the obligation to request the so-called “statement concerning the existence of ground and underground communications network lines“. CETIN will gladly issue this statement to builders (investors) at the following website.

Public inquiries – Contact us

If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Popisek obrázku

Životní situace

Stavba rodinného domu

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete ve správný čas začít řešit připojení objektu na síť elektronických komunikací (SEK)? Kontaktujte společnost CETIN, proberte s námi dostupné možnosti a domluvte se s našimi odborníky, jak dále postupovat.

Proč?

Doporučujeme kontaktovat CETIN již ve fázi výběru stavebního pozemku a při přípravě projektu pro stavební povolení. Jedním z důvodů je zjištění umístění sítí na pozemku a v blízkém okolí. Druhým pak budoucí napojení vašeho domu na SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě.

Jak?

Nejprve pomocí formuláře na našich stránkách zažádejte o Vyjádření o existenci sítí. Prověřením přítomnosti sítí zjistíte, zda nejsou uloženy v místě plánovaného umístění domu. Součástí vyjádření jsou také doporučení, co je vhodné předem připravit pro budoucí napojení domu k telekomunikační síti. Jedná se zejména o zahrnutí komunikační přípojky do stavebního řízení v rámci získání stavebního povolení a dále o přípravu vnitřních rozvodů v domě. Detailnější info si můžete stáhnout zde.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.
V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

Výkopové práce

Plánujete provádět rozsáhlejší výkopové práce? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s námi a zřídit ve svém domě vysokorychlostní internet.

Proč

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETIN, snižte náklady, zkraťte dobu trvání prací a zaveďte do svého domu vysokorychlostní internet.  

Jak

Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí, a to z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci.

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.
V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

Dotazy na pokrytí a zrychlování

Zajímá vás maximální dostupná rychlost fixního internetu na konkrétní adrese?

Proč?

Pokud si plánujete zřídit fixní internet, je důležité vědět, jaké maximální dostupné rychlosti ve vaší lokalitě lze dosáhnout. CETIN neustále investuje do zrychlování pevné sítě a můžete si tak ověřit, jaká rychlost je na konkrétní adrese dostupná. 

Jak?

Na naší internetové aplikaci Zrychlujeme lze jednoduše po zadání adresy a ověřovacího kódu zjistit vaši stávající maximální dostupnou rychlost. Pro konkrétní nabídky a sjednání služeb kontaktujte svého poskytovatele.

Kontakty a odkazy

Rychlost si ověřte přímo na našich stránkách zde.

Nahlášení poruchy na mé službě

Potřebujete řešit poruchu na vaší službě (oprava přípojky, pomalý nebo nefunkční internet, výpadky televizního signálu apod.), či máte dotaz ohledně zkvalitnění služeb?

Jak postupovat

Společnost CETIN není poskytovatelem služeb koncovým zákazníkům. Je provozovatelem telekomunikační a datové sítě, s jejím využitím poskytují služby koncovým zákazníkům operátoři, se kterými má vzájemné smlouvy.  Při nahlašování poruchy se tedy, prosím, obraťte na svého poskytovatele.

Nahlášení havarijní situace

Potřebujete řešit havarijní situaci jako například prověšená nebo přetržená vedení, problém s telefonním sloupem, poškozená telefonní zařízení a další? Případně nahlásit problém s naší nemovitostí?

Proč je potřeba jí řešit

V případě, že zjistíte jakoukoliv závadu či poškození na naší nemovitosti, na komunikačním zařízení či veřejné komunikační síti, poškození podzemního či nadzemního vedení veřejné komunikační sítě či sami svou činností způsobíte poškození, kontaktujte nás. Závadu můžete nahlásit prostřednictvím formuláře či emailem. U urgentních případů volejte.

Kontakty a odkazy

Elektronický formulář: zde
Emailová adresa: nmc.fdextala@cetin.cz.
Telefonní číslo: 238 464 190

Věcná břemena

Máte na své nemovitosti naše zařízení? Vede přes váš pozemek naše vedení? Vznikl vám z tohoto důvodu problém, který s námi potřebujete řešit?

Proč

Umístěním našeho vedení či zařízení na vaší nemovitosti nebo pozemku vzniká věcné břemeno. Toto umístění a případný zápis do Katastru nemovitostí se řídilo legislativou platnou v době instalace předmětného vedení či zařízení.

Pokud potřebujete vedení či zařízení upravit nebo přesunout, kontaktujte nás. Náklady na vynucenou překládku nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací hradí, dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stavebník, který ji vyvolal.

Jak?

Nejprve zažádejte na našich stránkách prostřednictvím formuláře o Vyjádření o existenci sítí. V obdrženém vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

 

Kontakty a odkazy

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.

Fakturace

Máte problém s fakturací? Nejste si jisti, jak postupovat, jaké údaje uvést nebo máte na naše fakturační oddělení dotaz?

Co musí faktura obsahovat:

 • jméno, sídlo a DIČ dodavatele či dodavatele
 • číslo objednávky
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • variabilní symbol
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastal dříve
 • splatnost
 • jednotková cena bez daně, sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně
 • sazba daně, osvobození daně, režim reverse-charge s odkazem na zákon o DPH
 • výše daně

*Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak

Kontakty a odkazy

V případě dotazů ohledně daňových dokladů se můžete obrátit na adresu zavazky@cetin.cz.

Chcete internetové připojení, ale do domu nevede infrastruktura

Chcete si pořídit internetové připojení po pevné kabelové síti. Jak postupovat?

Proč

Hlavní přednosti internetového připojení po pevné kabelové síti jsou vysoká rychlost pro stahování a odesílání dat, stabilita a možnost využití vedení pro další telekomunikační služby. Podmínkou realizace služby je připojení nemovitosti na pevnou síť společnosti CETIN.

Jak

Společnost CETIN neposkytuje žádné služby koncovým uživatelům. Poskytuje služby své sítě pouze na velkoobchodní úrovni poskytovatelům služeb elektronických komunikací - operátorům. Z tohoto důvodu oslovte některého operátora na maloobchodním trhu s požadavkem na dodání služby internetového připojení po pevné síti. Pokud vaše nemovitost není připojena na pevnou síť společnosti CETIN, požádejte vámi vybraného operátora o dodání služby včetně instalace kabelové přípojky. Operátor pak předá požadavek k realizaci naší společnosti. Telefonicky vás bude kontaktovat specialista pro výstavbu sítě společnosti CETIN a projedná s vámi konkrétní možnosti a podmínky připojení. V případě dosažení dohody s technickým řešením, podmínkami realizace a získáním souhlasů vlastníků nemovitosti, bude možné kabelovou přípojku realizovat a poskytnout službu internetového připojení. Při realizaci kabelové přípojky a vnitřních rozvodů dojde k zásahu do nemovitosti. Doporučujeme předem zajistit předběžný souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci.

Požadavek na překládku zařízení či sítě

Provádíte výstavbu plotové podezdívky, rodinného domu či výrobní haly, a z vydaného Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací je zřejmé, že stavbou bude dotčeno telekomunikační zařízení? V tuto chvíli je potřeba součinnost se společností CETIN. 

Proč

V případě, že vaše projektová dokumentace koliduje se sítí elektronických komunikací (SEK) či zasahuje do jejího ochranného pásma, jste povinni kontaktovat společnost CETIN. Po zaslání písemné výzvy vám odborník společnosti CETIN, uvedený v obdrženém Vyjádření o existenci sítí, upřesní podmínky dalšího postupu při ochraně SEK.

Jak

Odborník společnosti CETIN s vámi analyzuje situaci staveniště a dohodne rámcové podmínky ochrany nebo přeložky dotčené sítě elektronických komunikací.

Případné přeložení sítě zajistí její vlastník, tedy CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení sítě je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.

Kontakt

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.
V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

Požadavek na vytyčení sítě

Zvažujete umístění stavby v místech se sítěmi technické infrastruktury? Provádíte výkopové práce či terénní úpravy, které zasahují do ochranného pásma sítě elektronických komunikací?

Proč?

Možností, jak předejít neúmyslnému poškození podzemních vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) při realizaci staveb a zejména při provádění výkopových prací, je provést elektromagnetické vytyčení PVSEK a jejich vyznačení v terénu.

U větších staveb ukládá stavbyvedoucím povinnost vyznačení sítí technické infrastruktury odstavec 1 § 153 zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

Jak?

V případě požadavku na Elektromagnetické vytyčení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN je možno se obrátit na společnosti, které tuto službu realizují. Seznam těchto společností i s příslušnými kontakty bude uveden v obdrženém Vyjádření o existenci sítí. Pokud se rozhodnete využít služeb některé z uvedených firem, vstoupíte s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky.

Jedná se o placenou službu.

Kontakt:

Elektronické Vyjádření o existenci sítí: formulář zde.
V obdrženém Vyjádření naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.
Více informací si můžete přečíst v sekci Vytyčení sítí, kterou naleznete: zde.

Jak si vybrat poskytovatele internetového připojení

Vybíráte poskytovatele internetového připojení a nevíte, jaké možnosti jsou pro vás dostupné a jaká je nejlepší? Na stránkách CETIN si můžete ověřit dostupnost na vaší adrese a pokračovat výběrem konkrétních nabídek.

Proč

Společnost CETIN je nezávislým velkoobchodním provozovatelem největší telekomunikační a datové sítě v České republice. S jejím využitím poskytují služby koncovým zákazníkům operátoři, se kterými máme vzájemné smlouvy. Ačkoli nejsme poskytovatelem služeb koncovým zákazníkům, jejich spokojenost je pro nás stejně důležitá, jako pro poskytovatele. Proto vám chceme výběr co nejvíce ulehčit.

Jak

Nejprve si pomocí internetové aplikace Zrychlujeme ověřte dostupnost internetového připojení přímo na vaší adrese. Dozvíte se maximální dostupnou rychlost a dále si u uvedených poskytovatelů můžete zjistit, jaké služby na dané adrese nabízí.

Kontakty a odkazy

Dostupnost můžete ověřit na naší internetové aplikaci zde.