Seznam důvodů pro vyjádření

Důvod vydání Vyjádření

Popis a podmínky vydání Vyjádření

Stavební řízení

Pro stavební řízení  vvydáváme stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN), zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Spojené územní a stavební řízení

Pro spojené územní a stavební řízení vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda v zájmovém území dojde/nedojde ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby

Pro územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavbyvydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Územní řízení k rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků, o ochranném pásmu

Pro územní řízení k rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků, o ochranném pásmuvydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Pro předprojektovou přípravu, prodej-koupě nemovitosti vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)

Pro havárie především havárie sítí technické infrastruktury, vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení. Vyjádření nelze použít pro řízení před správním orgánem. Vyjádření s důvodem havárie má platnost pouze 5 dnů.

Územní souhlas

Pro územní souhlas vydáváme vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení a souhlas společnosti CETIN s umístěním stavby.

Ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Zemní práce, terénní úpravy

Pro zemní práce, terénní úpravy vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a pro informaci poskytujeme i podmínky napojení.

Územně analytické podklady - regulační plán

Pořizovatelům ÚAP umožňujeme získat detaily polohy SEK v lokalitě, pro kterou je zpracováván regulační plán. Vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.
Pozn.: Pořizovatelem územně plánovací dokumentace je pro svůj správní obvod úřad územního plánování, příp. vojenský újezd nebo krajský úřad. Těmto poskytujeme ÚAP prostřednictvím Portálu pro pořizovatele ÚAP.

Zjednodušené územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby

Pro zjednodušené územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení a souhlas společnosti CETIN s umístěním stavby.

Zjednodušené územní řízení k rozhodnutí 
o dělění/zcelování pozemků

Pro zjednodušené územní řízení k rozhodnutí o  dělění/zcelování pozemků vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení a souhlas společnosti CETIN s umístěním stavby.

Vodoprávní řízení

Pro vodoprávní řízení vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, bourací práce

Pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, bourací prácevydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Dodatečné stavební povolení

Pro dodatečné stavební povolení vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Změna stavby před jejím dokončením

Pro změna stavby před jejím dokončením vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Pozemkové úpravy

Pro pozemkové úpravy vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Zkrácené stavební řízení

Pro zkrácené stavební řízení vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení a souhlas společnosti CETIN s umístěním stavby.

Trhací práce

Pro trhací práce vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Územně plánovací informace

Pro územně plánovací informace vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Veřejnoprávní smlouvy

Pro veřejnoprávní smlouvy vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Změna v užívání stavby

Pro změnu v užívání stavby vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Vyvlastnění

Pro vyvlastnění vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

Žadatel potřebuje vyjádření o existenci sítí pro realizační dokumentaci. (Požadavek stavebního úřadu; požadavek společnosti CETIN, vynucené přeložky atp.). Pro Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby vydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.

§ 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích

Jedná se o údržbové práce s tím, že údržbou se rozumí činnosti neinvestičního charakteru, které provádí vlastník komunikace a k jejichž provádění není třeba veřejnoprávního rozhodnutí (správní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). Pro § 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacíchvydáváme stanovisko společnosti CETIN, zda dojde/nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti a případně polohu těchto sítí, podmínky ochrany a podmínky napojení.
Vyjádření nelze použít pro řízení před správním orgánem. Vyjádření s důvodem § 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích má platnost pouze 30 dnů.

Seznam stavů zpracování Žádosti/Vyjádření

  • žádost nenalezena
  • žádost byla zaevidována
  • žádost se zpracovává
  • vyjádření bylo odesláno - žádost byla vyřízena, vyjádření se prostřednictvím České Pošty distribuuje na adresu žadatele
  • vyjádření bylo doručeno žadateli
  • žádost zrušena
  • vyjádření bylo vydáno - připraveno na úložišti
  • vyjádření bylo vydáno - odebráno z úložiště