Politika bezpečnosti a ochrany zdraví

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si je vědoma vysoké hodnoty života a zdraví všech svých zaměstnanců i ostatních osob, jichž se dotýká její činnost nebo které využívají jejích služeb či produktů. Pečuje proto o bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků i o bezpečnost a zdraví ostatních osob, které se s jejím vědomím zdržují na pracovištích společnosti. Odpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dokládá vedení společnosti touto Politikou bezpečnosti a ochrany zdraví, kterou se zavazuje prosazovat a naplnit ve shodě s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Odpovědnost

Vedení společnosti si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné národní legislativy, evropských směrnic a požadavků zainteresovaných stran za zajištění bezpečnosti a ochrany jednotlivců i společnosti. Pro naplnění této odpovědnosti se vedení společnosti zavazuje vytvářet a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanizmy.

Legislativa

Sledujeme a důsledně plníme platná ustanovení příslušných národních legislativních předpisů, evropských směrnic a požadavků zainteresovaných stran. V oblastech podrobně legislativně neupravených pak přijímáme vlastní standardy v souladu s principy nejlepší praxe.

Vzdělávání zaměstnanců

Zajištujeme systém vzdělávání svých zaměstnanců za účelem trvalého zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dokonalou přípravou zaměstnanců minimalizujeme výskyt nehod a úrazů.

Otevřenost

Umožňujeme přístup všech zainteresovaných stran k informacím o rizicích souvisejících s prací a s našimi službami. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a zainteresovanými stranami.

Konzultace

Pravidelně nebo podle požadavků konzultujeme se zástupci zaměstnanců stav zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí a práce.

Prevence rizik

Důsledně uplatňujeme účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamujeme své zaměstnance i zaměstnance našich subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižujeme, případně zcela eliminujeme. Zaměřujeme se na nejrizikovější činnosti, jako je např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na sdělovacím vedení a provoz služebních vozidel.

Trvalé zlepšování

Usilujeme o neustálé zvyšování své výkonnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zlepšování systému jejího řízení tak, aby co nejlépe naplňovaly měnící se obchodní podmínky a legislativní požadavky. Jako důležitý prostředek pro trvalé zlepšování využíváme systémové audity procesů.

 

V Praze 1. 9. 2020

Martin Škop, generální ředitel