Valné hromady

2015

Řádná valná hromada – 3. prosince 2015

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která se bude konat 3. prosince 2015 od 14:00 hod v Kongresovém sále v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany.

Společnost obdržela dne 23. 11. 2015 návrh akcionáře k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, který v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích společnost uveřejňuje, společně se stanoviskem představenstva, níže pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady. (uveřejněno 24. 11. 2015)

  • k bodu 1: Zahájení
    K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • k bodu 3: Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře
  • k bodu 4: Závěr
    K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

 

Řádná valná hromada - 22. července 2015

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která se bude konat 22. července 2015 od 14:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Společnost obdržela dne 14. 7. 2015 návrh akcionáře k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, který v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích společnost uveřejňuje, společně se stanoviskem představenstva, níže pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady. (uveřejněno 16. 7. 2015)